Trang thông báo điều khoản sử dụng thong tin trên website


Binh luan

Van ban duoc de xuat: Khi khach truy cap de lai binh luan tren trang web, chung toi thu thap du lieu duoc hien thi trong bieu mau binh luan va cung la dia chi IP cua nguoi truy cap va chuoi user agent cua nguoi dung trinh duyet de giup phat hien spam


Mot chuoi an danh duoc tao tu dia chi email cua ban (con duoc goi la hash) co the duoc cung cap cho dich vu Gravatar de xem ban co dang su dung no hay khong. Chinh sach bao mat cua dich vu Gravatar co tai day: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chap nhan binh luan cua ban, anh tieu su cua ban duoc hien thi cong khai trong ngu canh binh luan cua ban.

Media

Van ban duoc de xuat: Neu ban tai hinh anh len trang web, ban nen tranh tai len hinh anh co du lieu vi tri duoc nhung (EXIF GPS) di kem. Khach truy cap vao trang web co the tai xuong va giai nen bat ky du lieu vi tri nao tu hinh anh tren trang web.

Cookies

Van ban duoc de xuat: Neu ban viet binh luan trong website, ban co the cung cap can nhap ten, email dia chi website trong cookie. Cac thong tin nay nham giup ban khong can nhap thong tin nhieu lan khi viet binh luan khac. Cookie nay se duoc luu giu trong mot nam.


Neu ban vao trang dang nhap, chung toi se thiet lap mot cookie tam thoi de xac dinh neu trinh duyet cho phep su dung cookie. Cookie nay khong bao gom thong tin ca nhan va se duoc go bo khi ban dong trinh duyet.


Khi ban dang nhap, chung toi se thiet lap mot vai cookie de luu thong tin dang nhap va lua chon hien thi. Thong tin dang nhap gan nhat luu trong hai ngay, va lua chon hien thi gan nhat luu trong mot nam. Neu ban chon “Nho toi”, thong tin dang nhap se duoc luu trong hai tuan. Neu ban thoat tai khoan, thong tin cookie dang nhap se bi xoa.


Neu ban sua hoac cong bo bai viet, mot ban cookie bo sung se duoc luu trong trinh duyet. Cookie nay khong chua thong tin ca nhan va chi don gian bao gom ID cua bai viet ban da sua. No tu dong het han sau 1 ngay.

Noi dung nhung tu website khac

Van ban duoc de xuat: Cac bai viet tren trang web nay co the bao gom noi dung duoc nhung (vi du: video, hinh anh, bai viet, v.v.). Noi dung duoc nhung tu cac trang web khac hoat dong theo cung mot cach chinh xac nhu khi khach truy cap da truy cap trang web khac.


Nhung website nay co the thu thap du lieu ve ban, su dung cookie, nhung cac trinh theo doi cua ben thu ba va giam sat tuong tac cua ban voi noi dung duoc nhung do, bao gom theo doi tuong tac cua ban voi noi dung duoc nhung neu ban co tai khoan va da dang nhap vao trang web do.

Chung toi chia se du lieu cua ban voi ai

Van ban duoc de xuat: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Du lieu cua ban ton tai bao lau

Van ban duoc de xuat: Neu ban de lai binh luan, binh luan va sieu du lieu cua no se duoc giu lai vo thoi han. Dieu nay la de chung toi co the tu dong nhan ra va chap nhan bat ky binh luan nao thay vi giu chung trong khu vuc doi kiem duyet.


Doi voi nguoi dung dang ky tren trang web cua chung toi (neu co), chung toi cung luu tru thong tin ca nhan ma ho cung cap trong ho so nguoi dung cua ho. Tat ca nguoi dung co the xem, chinh sua hoac xoa thong tin ca nhan cua ho bat ky luc nao (ngoai tru ho khong the thay doi ten nguoi dung cua ho). Quan tri vien trang web cung co the xem va chinh sua thong tin do.

Cac quyen nao cua ban voi du lieu cua minh

Van ban duoc de xuat: Neu ban co tai khoan tren trang web nay hoac da de lai nhan xet, ban co the yeu cau nhan tep xuat du lieu ca nhan ma chung toi luu giu ve ban, bao gom moi du lieu ban da cung cap cho chung toi. Ban cung co the yeu cau chung toi xoa moi du lieu ca nhan ma chung toi luu giu ve ban. Dieu nay khong bao gom bat ky du lieu nao chung toi co nghia vu giu cho cac muc dich hanh chinh, phap ly hoac bao mat.

Cac du lieu cua ban duoc gui toi dau

Van ban duoc de xuat: Cac binh luan cua khach (khong phai la thanh vien) co the duoc kiem tra thong qua dich vu tu dong phat hien spam.